Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN U&I CONCEPTS B.V.

hierna te noemen “U&I”, gevestigd en kantoorhoudende te Zirkoon 200, 3316 KD te Dordrecht,

gedeponeerd bij de Rechtbank te Rotterdam.

 

Algemene Bepalingen

1. Definities

1.1 Algemene voorwaarden: de hierna volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.2 U&I:

de besloten vennootschap U&I Concepts B.V. te Dordrecht, haar rechtsopvolgers onder algemene

titel en alle met haar of met deze rechtsopvolgers gelieerde vennootschappen en ondernemingen.

1.3 Wederpartij:

de natuurlijke of rechtspersoon die Producten van U&I afneemt, dan wel met wie U&I in een

Overeenkomst aangaat of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst, dan wel

opdracht geeft, gericht op door U&I te verlenen diensten en/of leveranties.

1.4 Overeenkomst:

iedere overeenkomst terzake van de verkoop en levering van Producten door U&I, elke aanvulling of

wijziging daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van de Overeenkomst.

1.5 Producten:

Alle zaken die onderwerp zijn van deze Overeenkomst, waaronder apparatuur, ingrediënten en

textiel.

1.6 Apparatuur: elektrische huishoudelijke apparatuur, alsmede onderdelen, accessoires,

vervangingen, vernieuwingen, toevoegingen en veranderingen hiervan.

1.7 Ingrediënten:

de voor het bereiden van dranken en het vullen van de apparatuur benodigde Producten zoals koffie,

thee cacao en specerijen

1.8 Offerte: een aanbod van U&I aan de Wederpartij inzake de verkoop van Producten en/of te

leveren diensten.

1.9 Order: iedere opdracht van de Wederpartij, in welke vorm dan ook.

1.10 Opdrachtbevestiging:

de (verzonden) schriftelijke danwel elektronische bevestiging door U&I aan de Wederpartij waardoor

een Overeenkomst tot stand komt.

1.11 Overeenkomst op afstand:

een Overeenkomst die tussen U&I en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, digitale inhoud en/of diensten,

waarbij tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of

meer technieken voor communicatie op afstand.

 

2. Algemeen

2.1.De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die U&I aangaat,

waaronder de overeenkomst op afstand, de totstandkoming daarvan voor zover U&I daarbij als

verkoper of dienstverlener optreedt. Tevens zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle

door U&I uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.

2.2 Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en eventueel door de Wederpartij gehanteerde

algemene voorwaarden prevaleren de algemene voorwaarden van U&I. Algemene

(inkoop)voorwaarden of Specifieke voorwaarden of bedingen van de Wederpartij wordt door U&I

uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst.

2.3 De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle Overeenkomsten van U&I, tenzij

Afwijkingen van de algemene voorwaarden, dan wel gedeelten daarvan schriftelijk door U&I en de

Wederpartij zijn overeengekomen.

2.4 Indien de Wederpartij met U&I meer dan éénmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle

volgende overeenkomsten steeds de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht of deze al dan

niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd

mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

3. Offertes

3.1 Alle door U&I uitgebrachte offertes in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte

uitdrukkelijk anders blijkt.

3.2 Alle verstrekte prijslijsten, brochures en andere informatie zijn zo nauwkeurig mogelijk aan de

Wederpartij verstrekt. Deze binden U&I niet tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

3.3 Toezending van offertes en/of documentatie verplicht U&I niet tot levering c.q. acceptatie van

een order, tenzij er sprake is van een onherroepelijk aanbod en de Wederpartij kenbaar maakt dit

aanbod te aanvaarden.

3.4 Van een onherroepelijk aanbod door U&I is sprake wanneer een aan de Wederpartij gestelde

aanvaardingstermijn van het aanbod onderdeel uitmaakt.

 

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand voor zover U&I een Order van de Wederpartij

schriftelijk aanvaardt middels een Opdrachtbevestiging of door U&I uitvoering aan een Order wordt

gegeven. Indien U&I op verzoek van de Wederpartij enige prestatie verricht voordat volledig

overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie dan zal de

Wederpartij U&I daarvoor , met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 7 van deze

Overeenkomst, betalen conform de dan bij U&I geldende tarieven.

4.2 Indien de Wederpartij de offerte althans het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,

bevestigt U&I eveneens langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de offerte

althans het aanbod.

4.3 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer

te geven.

4.4. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een

overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van de Overeenkomst - daartoe bevoegd te

zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de

overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

4.5 Mondeling toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van U&I binden U&I niet dan

nadat en voor zover zij door U&I schriftelijk zijn bevestigd. Een samengestelde prijsopgave verplicht

U&I niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen Producten tegen een

overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.6 Indien de Wederpartij de opdracht niet conform de offerte verstrekt, maar daarbij aanvullingen

of wijzigingen aanbrengt, binden deze U&I slechts voor zover deze aanvullingen of wijzigingen

schriftelijk door U&I zijn bevestigd.

 

5. Prijzen

5.1 De prijzen c.q. prijsopgaven zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte

bekende prijsbepalende factoren. Alle prijzen zijn gebaseerd op levering af bedrijf c.q. af magazijn,

exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro´s.

5.3 Indien tot aan het moment van levering zich kostprijsverhogende omstandigheden voordoen,

zoals onder meer verhogingen en/of toeslagen van invoer- en/of uitvoerrechten, transportkosten,

belastingen en/of heffingen van overheidswege, valutawijzigingen, materiaalprijsverhogingen,

loonkostenverhogingen of andere kostprijsverhogende factoren van welke aard ook, is U&I

gerechtigd deze verhogingen en/of toeslagen aan de Wederpartij door te berekenen.

 

6. Levering

6.1 De door U&I opgegeven levertijd is bij benadering en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten

van de Overeenkomst voor U&I geldende omstandigheden en, voor zover van toepassing afhankelijk

van prestaties van derden, op de door die derden aan U&I verstrekte gegevens. De

afleveringstermijn zal door U&I zoveel mogelijk in s acht worden genomen.

6.2 De enkele overschrijding van een door U&I opgegeven leveringstermijn brengt U&I niet in

verzuim, noch heeft de Wederpartij op grond daarvan aanspraak op schadevergoeding.

6.3 U&I is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties). Bij levering in gedeelten is U&I

gerechtigd afzonderlijk voor ieder gedeelte te factureren en betaling te verlangen, overeenkomstig

de geldende betalingsvoorwaarden.

6.4 U&I is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het

voorschotbedrag zal levering aan de Wederpartij plaatsvinden. In het geval geen

voorschotbetalingen tussen U&I en de Wederpartij zijn overeengekomen, gaat de afleveringstermijn

in op de datum van de Opdrachtbevestiging door U&I.

6.5 Indien U&I voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft

die door de Wederpartij moeten worden verstrekt, gaat de afleveringstermijn in op de dag dat alle

benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van U&I, doch niet eerder dan op de datum

van de Opdrachtbevestiging.

6.6 Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of

instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is U&I gerechtigd de zaken op te slaan voor

rekening en risico van de Wederpartij. Indien de Wederpartij niet binnen twee maanden afneemt,

blijft de Wederpartij de verkoopprijs verschuldigd en is U&I gerechtigd de zaken aan een ander te

verkopen.

Indien zulks niet lukt is U&I gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die U&I bij doorverkoop of

vernietiging lijdt komen voor rekening van Wederpartij.

6.7 De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat U&I deze bij hem aflevert of

doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking

worden gesteld.

6.8 Levering geschiedt op een door U&I aan te wijzen plaats.

6.9 Vanaf het moment van levering komt de geleverde apparatuur en/of de geleverde ingrediënten

voor risico van de Wederpartij.

 

7. Betaling en verzuim

7.1 Betalingen kunnen geschieden op factuur, online of elektronisch middels pin.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle betalingen contant bij levering

te geschieden.

7.2 Indien betaling op factuur is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen veertien

(14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen.

7.3 De betaling strekt eerst in mindering van de kosten (proceskosten en/of buitengerechtelijke

incassokosten), vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de

oudste openstaande hoofdsom en de lopende rente, tenzij U&I een andere volgorde van betaling

aanwijst.

7.4 Alle aan de Wederpartij in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting, inhouding of

verrekening te worden voldaan. De wederpartij heeft nimmer het recht om zijn verplichtingen op te

schorten.

7.5 Bij overschrijding van de in de artikel 7.2 genoemde termijn is de Wederpartij van rechtswege in

verzuim en is deze een rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke

rente over het volledig factuurbedrag met ingang van de datum waarop de Wederpartij in verzuim is.

7.6 Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de

Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom

met een minimum van € 750,-- exclusief BTW, onverminderd het recht van U&I om de werkelijke

buitengerechtelijke kosten te vorderen.

7.7 U&I is te allen tijde gerechtigd betaling vooraf of behoorlijke zekerheid voor betaling te vorderen

voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten.

7.8 Indien de Wederpartij niet voldoet aan enig op hem jegens U&I rustende verplichting uit de

overeenkomst, daarmee samenhangende overeenkomsten, daarvoor of daarna gesloten

overeenkomsten, of indien U&I in redelijkheid mag vermoeden dat de Wederpartij in de toekomst

niet aan zijn verplichtingen als hierboven vermeld zal voldoen, is U&I gerechtigd haar leveringen op

te schorten, onverminderd het recht van U&I gelijktijdig of latere zekerheidstelling voor de betaling

te vorderen.

7.9 In geval van faillissement of surséance van betaling dan wel aanvraag daartoe, bij

beslaglegging, bij stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, dan wel overname

daarvan door derden, is U&I gerechtigd de desbetreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk met

onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van U&I om van de Wederpartij volledige

vergoeding van schade te vorderen.

 

8. Overmacht

8.1 De Wederpartij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien een

tekortkoming daartoe niet is te wijten aan schuld krachtens de wet, een rechtshandeling of in het

verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2 Indien U&I door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan

worden die verplichtingen opgeschort voor de door van de overmachtstoestand.

8.3 Indien de overmachtstoestand minimaal zes maanden heeft geduurd, dan hebben zowel U&I als

de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden. In het geval van overmacht heeft de

Wederpartij geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als U&I als gevolg van de overmacht

enig voordeel mocht hebben.

8.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of

niet-voorzien, waarop U&I geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor U&I niet in staat is zijn

verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van U&I,

vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, exportbelemmeringen,

stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers, het ontbreken van enige van

overheidswege te verkrijgen vergunning, worden daaronder begrepen.

8.5 Voor zoveel U&I ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn

verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is U&I gerechtigd

om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij

is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van de Producten van U&I gaan pas over op de Wederpartij nadat hij aan al zijn

verplichtingen jegens U&I voortvloeiende uit de Overeenkomst met U&I (met inbegrip van kosten en

rente) heeft voldaan, daarbij inbegrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van

zodanige Overeenkomst.

9.2 U&I is te allen tijde bevoegd door haar aan de Wederpartij geleverde Producten bij Wederpartij

weg te (laten) halen, terug te nemen en elders op te slaan indien de Wederpartij niet, niet volledig

en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen verband houdende met enige verbintenis tussen U&I en haar

heeft voldaan, of indien duidelijk is dat de Wederpartij niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar

verplichtingen jegens U&I zal kunnen voldoen.

9.3 Met name - doch niet uitsluitend - is U&I hiertoe bevoegd indien aan de Wederpartij surséance

van betaling is verleend, indien diens faillissement is aangevraagd of uitgesproken, of indien de

Wederpartij enige betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft of heeft getroffen

en/of één of meer van zijn crediteuren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt.

9.4 Wanneer U&I haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen zoals omschreven onder 9.2 en 9.3,

verleent de Wederpartij toegang tot de ruimten om U&I in staat te stellen de geleverde Producten

terug te nemen, weg te (laten) halen.

9.5 U&I is eerst verplicht de Producten weer uit te leveren nadat de Wederpartij al haar

verplichtingen jegens U&I is nagekomen, of de Wederpartij terzake van de vordering (en) die U&I op

haar heeft zekerheid heeft gesteld.

9.6 De Wederpartij mag de geleverde Producten niet vervreemden, bezwaren, zolang er op de

geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud berust.

9.7 De Wederpartij is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten tegen

brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren alsook de polissen van

de verzekering op eerste schriftelijk verzoek van U&I ter inzage te geven. Alle aanspraken van de

Wederpartij op de verzekeraars uit hoofde van de genoemde verzekeringen zullen, op eerste

schriftelijk verzoek van U&I door de Wederpartij worden verpand op de wijze als bedoeld in artikel 3:

239 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen van U&I op de Wederpartij. De door de

verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe

aan U&I.

 

10. Verplichtingen van de Wederpartij

10.1 Als U&I en de Wederpartij montage, installatie of inbedrijfstelling van de te leveren apparatuur

zijn overeengekomen, dan wel een afzonderlijke overeenkomst daarover hebben gesloten, dient de

Wederpartij ervoor zorg te dragen dat tijdig en voor zijn rekening de nodige voorzieningen worden

getroffen en alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen worden genomen,

teneinde U&I in staat te stellen om de te leveren apparatuur te monteren, installeren of in bedrijf te

stellen zodanig dat de werkzaamheden tijdig kunnen worden verricht en dat de uitvoering daarvan

geen vertraging ondervindt. Tevens zal de Wederpartij bij uitvoering van de eerder vermelde

werkzaamheden U&I alle faciliteiten, zoals werkplaatsfaciliteiten en hulpmateriaal,

stroomvoorziening, opslagruimte en dergelijke ter beschikking stellen.

10.2 Montage- en aansluitkosten van apparatuur zijn voor rekening van de Wederpartij.

10.3 Vertraging in de aanvang of in de voortzetting van de werkzaamheden als gevolg van de

omstandigheid dat onvoldoende of niet tijdige voorzieningen van de zijde van de Wederpartij of als

gevolg van andere oorzaken die in redelijkheid voor risico van de Wederpartij zijn, komen voor diens

rekening.

10.4 De Wederpartij is verplicht het door U&I geleverde en/of ter beschikking gestelde

terstond bij aflevering op eventuele gebreken en/of zichtbare beschadigingen te controleren.

10.5 Eventuele gebreken of beschadigingen aan de geleverde Producten dient de Wederpartij

uiterlijk binnen veertien (14) dagen na aankomst van de Producten schriftelijk per aangetekende

post of telefonisch aan U&I te worden medegedeeld.

10.6 De Wederpartij is verplicht de door U&I aan haar ter beschikking gestelde Producten

overeenkomstig de door de fabrikant of U&I verstrekte gebruiksaanwijzing en eventuele instructie

van medewerkers van U&I te gebruiken en schoon en hygiënisch te onderhouden.

10.7 Voor zover de Wederpartij ter zake de door U&I geleverde Producten tevens een

servicecontract heeft gesloten met U&I, is de Wederpartij verplicht U&I onverwijld op de hoogte te

brengen van schade en/of gebreken die aan de Producten dreigen te ontstaan of zijn ontstaan. De

Wederpartij is verplicht eventuele storingen aan de apparatuur onmiddellijk aan U&I te melden.

10.8 Voor zover de Wederpartij ter zake de door U&I geleverde apparatuur tevens een

servicecontract heeft gesloten met U&I is het de Wederpartij niet toegestaan de apparatuur zelf of

door anderen te doen repareren, bij gebreke waarvan de Wederpartij geen rechten meer kan

ontlenen aan een eventueel met U&I ter zake deze apparatuur overeengekomen servicecontract.

 

11. Garantie

11.1 De Wederpartij heeft ter zake van door U&I geleverde zaken slechts aanspraak op de door

fabrikant van de Producten verstrekte garantie.

11.2 Indien naar het redelijke oordeel van U&I genoegzaam door de Wederpartij is aangetoond, dat

de Producten niet voldoen aan de beschrijving in de Opdrachtbevestiging, dan heeft de Wederpartij

de mogelijkheid om binnen zeven (7) dagen na ontvangst van een geleverd Product een verzoek

voor een Return Material Authorization (RMA) aanvraag bij U&I in te dienen. Het ontvangen Product

dient vervolgens binnen zeven (7) dagen na uitgifte van de RMA door de Wederpartij aan U&I retour

te worden gezonden.

11.3 Verzonden Producten dienen in hun originele onbeschadigde verpakking door de Wederpartij

verzonden te worden, inclusief de door U&I bijgeleverde accessoires, handleidingen, documentatie,

garantie-informatie en registratie. Indien een Product ongeopend in de originele verpakking

geretourneerd wordt, zal U&I het Product kosteloos vervangen of de betaling restitueren, afhankelijk

van de oorspronkelijke betalingsmethode exclusief transportkosten.

11.4 Van vervanging of restitutie van betaling is uitgezonderd: onderdelen in het algemeen en

onderdelen waarvan door U&I niet is vast te stellen of deze gemonteerd zijn geweest; Producten

verkregen als onderdeel van een pakket met andere Producten, of gedistribueerd door een

wederverkoper; Producten die gratis verkregen zijn en niet bestemd voor wederverkoop;

verzendkosten en/of orderkosten wanneer door U&I is vastgesteld dat de Producten verkeerd zijn

besteld.

 

12. Aansprakelijkheid

12.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (Product)aansprakelijkheid is U&I niet

gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder

bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, milieuschade, immateriële schade, dan wel aan

personen zowel bij de Wederpartij als bij derden.

12.2 Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde is U&I in ieder geval niet aansprakelijk

voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de geleverde Producten of door het

gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

12.3 De Wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het geleverde geschikt is voor het doel

waarvoor hij het geleverde gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het geleverde niet geschikt is

voor het doel, kan de Wederpartij U&I niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende

schades.

12.4 In het geval dat U&I aansprakelijk geacht moet worden voor enige door de Wederpartij geleden

schade, gevolgschade daaronder begrepen, wordt deze mede beoordeeld op grond van een

eventuele schadeverzekering. Behoudens de dekking hiervan is de aansprakelijkheid te allen tijde

beperkt tot de verzekerde som van haar aansprakelijkheidsverzekering, echter de aansprakelijkheid

van U&I zal niet verder reiken dan tot vergoeding van het bedrag dat de Wederpartij aan U&I

verschuldigd is ingevolge de desbetreffende overeenkomst met de Wederpartij. Bij een

duurovereenkomst betreft dit de voor één jaar overeengekomen vergoeding.

 

13. Ontbinding en opschorting

13.1 Indien de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig

nakomt waaronder dan is de Wederpartij in verzuim en is U&I gerechtigd zonder ingebrekestelling of

gerechtelijke tussenkomst:

- de uitvoering van de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te

schorten totdat betaling door de Wederpartij voldoende zeker is gesteld en/of

- De Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te

ontbinden e.e.a. onverminderd U&I’s andere rechten onder welke de Wederpartij dan ook en zonder

dat U&I tot enige schadevergoeding is gehouden.

13.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van U&I op de Wederpartij

onmiddellijk opeisbaar en is U&I gerechtigd de geleverde Producten terug te nemen. Indien U&I de

nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.3 U&I behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

 

14. Geschillen en bevoegde rechter

Alle rechtsbetrekkingen tussen U&I en de Wederpartij worden uitsluitend beheerst door Nederlands

recht. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien

de Wederpartij in het buitenland is gevestigd. U&I behoudt zich het recht voor het geschil met een

buitenlandse Wederpartij te doen beslissen voor een buitenlandse bevoegde rechter. Indien het

geschil behoort tot de absolute competentie van de Rechtbank, is de Rechtbank te Rotterdam

bevoegd, tenzij U&I er de voorkeur aan geeft het geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter

voor te leggen.