Beveiligingsverklaring

PRIVACY STATEMENT U&I CONCEPTS B.V. 


 

Algemeen

U&I Concepts respecteert uw persoonsgegevens en deze worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Via haar website/webwinkel alsmede onder verwijzing naar de algemene voorwaarden van U&I Concepts  waaronder bepalingen over levering, betaling e.d. worden uw persoonsgegevens verwerkt. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Met deze privacy statement wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens U&I verwerkt. 

 

Verwerking persoonsgegevens

U&I Concept is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens. 

 

Onze contactgegevens zijn:


U&I Concept B.V.

Zirkoon 200

3316 KD Dordrecht

www.uni-concepts.nl

[email protected]

088-0211582

Inschrijfnummer KvK: 56233973

BTW-nummer: NL852033199B01


 

Doel verwerking persoonsgegevens
 

U&I Concepts verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

- uitvoering geven aan een met u gesloten overeenkomst middels opdrachtbevestiging

 • Registeren van een account met daaraan gekoppeld klantnummer

 • Registreren, uitvoeren en leveren van een order en/of dienstverlening

 • Retourneren van geleverde goederen

 • innen van facturen

 • advisering 

 • verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders

 • marketing- en communicatie activiteiten

 • verbeteren van de website en het aanbod en producten af te stemmen op uw voorkeuren
 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

U&I Concepts verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van haar website en/of dienstverlening:

 • NAW- gegevens

 • Factuuradres

 • Leveringsadres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Betalingsgegevens

 • IP-adres

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt U&I Concepts omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de uitvoering van de  overeenkomst zijn verkregen.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

U&I Concepts verwerkt de hierboven genoemde gegevens uitsluitend op basis van hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
-        wettelijke verplichting

 • uitvoering van een overeenkomst

 • verkregen toestemming van betrokkene(n) 

Delen van persoonsgegevens met derden

U & I Concepts deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor haar dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van distributiepartners, verwerker van betalingsgegevens, IT-leverancier e.d.

Daarnaast kan U&I Concepts persoonsgegevens verstrekken aan een met openbaar gezag beklede instantie zoals bijvoorbeeld justitie, belastingdienst, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van U&I Concepts uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.


 

Beveiliging persoonsgegevens

U &I Concepts hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. 

 

Het betalen van uw bestelling gaat altijd via een beveiligde betaalomgeving. Het koppelen van uw betaling aan uw bestelling gebeurt via een beveiligde omgeving. Bij een creditcardbetaling stuurt U&I Concepts uw gegevens vanuit de beveiligde betaalomgeving direct naar de betalingsverwerkers.


 

In het geval U&I Concepts gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal  U&I Concepts in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
 

Bewaartermijnen

U&I Concepts bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Persoonsgegevens die voortvloeien uit een fiscale bewaarplicht, zoals debiteuren- crediteurenadministratie worden door U&I Concepts 7 jaar bewaard.


Privacy rechten 

Ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens door U&I Concepts heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft het recht om eerder gegeven toestemming tot gebruik van uw persoonsgegevens door U&I Concepts in te trekken en heeft u het recht tot overdraagbaarheid van de gegevens.

Een verzoek tot bovenstaande kunt  sturen via onderstaande contactgegevens. 

U ontvangt binnen vier weken nader bericht van ons.

[email protected] ter attentie van Mevrouw S. Troost

 

Teneinde zeker te weten dat U &I Concepts op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. U&I Concepts neemt uitsluitend verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

U&I Concepts wil u tevens wijzen dat u het recht heeft om een klacht over het verwerken van persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


 

Social Media
Op de website van U&I Concepts zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. U&I Concepts houdt geen toezicht en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van media is dus voor uw eigen risico.
 


 

Aanpassing Privacy Statement

U&I Concepts  heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van U& I Concepts gepubliceerd, www.uni-concepts.nl


 

Vragen en Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mw. S. Troost, [email protected] of via 

085 - 021 15 82

 

Dit privacy statement is op 1 september 2019 vastgesteld.